Ogólne zasady i warunki działalności
Jako agencja marketingu w mediach społecznościowych, Galaxy Marketing oferuje usługi, których celem jest zwiększenie liczby followersów, polubień i komentarzy na profilach naszych klientów w mediach społecznościowych.
§ 1 zakres stosowania
Poniższe Warunki Ogólne regulują stosunki umowne pomiędzy Galaxy Marketing (zwanym dalej „Usługodawcą”) a klientami, którzy zlecają usługi Galaxy Marketing (zwanymi dalej „Klientem”).
§ 2 Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest pośrednictwo w zdobywaniu followersów, polubień, komentarzy i wyświetleń, subskrybentów, polubień i innych podobnych rzeczy na portalach społecznościowych, takich jak YouTube, Instagram, Facebook i Twitter. Charakterystyka poszczególnych usług znajduje się w odpowiednich ofertach na naszej stronie internetowej.
§ 3 Zawarcie umowy
Oferty w GM nie stanowią jeszcze wiążącej oferty zawarcia umowy, ale raczej zaproszenie dla klienta do złożenia zamówienia. Umowa wchodzi w życie po potwierdzeniu przez dostawcę lub najpóźniej po wykonaniu umowy przez dostawcę. Poszczególne kroki techniczne prowadzące do zawarcia umowy są następujące: Aby złożyć ofertę, klient wybiera najpierw odpowiedni portal społecznościowy, liczbę pożądanych followersów, komentarzy itp. Wpisuje docelowy adres URL i klika przycisk „dodaj do koszyka”. Zanim wyśle swoje zamówienie, otrzyma przegląd danych dotyczących swojego zamówienia. W tym miejscu może sprawdzić, czy jego zamówienie nie zawiera błędów i poprawić je, korzystając z funkcji cofania w przeglądarce internetowej.
§ 4 Język umowy, przechowywanie tekstu umowy
Językiem umowy jest język niemiecki. Poza niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi tekst umowy, w szczególności dotyczący poszczególnych zamówień, nie jest przechowywany.
§ 5 Warunki płatności
Jako środki płatnicze dostępne są usługi PayPal i Sofortüberweisung oraz Paymentwall. Dzięki usłudze płatniczej PayPal Plus możliwa jest płatność za pomocą polecenia zapłaty lub karty kredytowej. Oferujemy również obsługę kart kredytowych przez CommerceGate: naszego pośrednika płatności i obsługi rozliczeń.
§ 6 Czas dostawy
Usługa jest świadczona online w zależności od liczby zamówionych followersów, komentarzy i odpowiedniej sieci społecznościowej w ramach ok. 1 – 7 dni – w indywidualnych przypadkach nawet do 40 dni – po otrzymaniu zapłaty przez dostawcę.
§ 7 Odpowiedzialność prawna za wady, obsługa klienta
Istnieje prawne prawo do odpowiedzialności za wady oferowanych usług (pośrednictwo w zdobywaniu Instagram Follower lub Likes i podobnych w liczbie podanej w tekście oferty). To zależy od §§ 634 i nast. BGB oraz przepisy BGB, o których mowa w tym dokumencie.
§ 8 Rozstrzyganie sporów
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów online (tzw. platformę OS) pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dostawca nie jest zobowiązany ani przygotowany do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

§ 9 Świadczenie usługi

Aby móc zaoferować jak najszerszy zakres usług, dostawca współpracuje z kilkoma zagranicznymi sieciami partnerskimi, które muszą zapewnić klientowi zamówioną usługę. Klient przyjmuje do wiadomości, że nie można zagwarantować otrzymania dokładnej ilości zamówionej usługi. Marketing Galaktyczny zawsze stara się dostarczyć więcej niż zostało zamówione, ponieważ w trakcie i po dostawie często mogą wystąpić obniżki. W rzadkich przypadkach dostarczona ilość może się znacznie różnić od zamówionej liczby wyświetleń, polubień, obserwatorów i komentarzy. Klient przyjmuje do wiadomości, że w takich przypadkach nie ma możliwości anulowania lub usunięcia świadczonej usługi. Zwrot pieniędzy (częściowy) jest gwarantowany tylko wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie wykonać usługi w całości.
Z reguły dowód doręczenia może być dostarczony jedynie poprzez odczyt licznika, który jest rejestrowany za pomocą zrzutów ekranu. Marketing Galaktyki nie ma żadnego wpływu na zjawiska towarzyszące, takie jak dodatkowe komentarze, polubienia czy wiadomości, które nie są bezpośrednim wynikiem korzystania z usługi.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie usługi to profile międzynarodowe. Nie są one reprezentacją światowej populacji, ale w skrajnych przypadkach mogą pochodzić w całości z jednego kraju. Nie możemy zagwarantować, że wśród profili pośredniczących nie ma nieaktywnych użytkowników.

§ 10 Postanowienia końcowe
Dla klientów, którzy są kupcami w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego z dostawcą jest sąd właściwy dla siedziby dostawcy. Do stosunku umownego stosuje się prawo niemieckie. Jeśli partner umowy jest konsumentem, to przepisy prawne kraju zamieszkania partnera umowy dotyczące ochrony konsumentów pozostają bez zmian. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.